XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
W #apple dalej jak w chlewie obsranym gównem XDDDDD
#komputery #informatyka #bekazpodludzi #gownowpis